Хятад хэлний баталгаат орчуулга

info@orchuulga.mn
Call Center: 76101010

Монголын №1 хятад хэлний орчуулгын товчоо

Хятад хэлний баталгаат орчуулга

Хятад-монгол, монгол-хятад хэлний бүх төрлийн баталгаат орчуулга мэргэжлийн орчуулагч байнга чанартай хийнэ. Манайх инженер, эмч, хуульч зэрэг төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулагчдын багийг бүрдүүлж таны орчуулгыг өндөр төвшинд шуурхай гүйцэтгэж байна.

Хятад хэлний баталгаат орчуулга

Бид өндөр ур чадвар бүхий хамт олон, дэвшилтэт технологи бүхий техник хэрэгсэл, урт хугацааны туршид бүрэлдэн бий болсон стандарт, тогтолцоогоор дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд хамгийн дээд зэргийн үйлчилгээ хүргэдэг.

Orchuulga.mn

Хятад хэлний баталгаат орчуулга

Бид орчуулгын бүхий л төрөл сэдвүүдээр тухайн салбарт мэргэшсэн орчуулагчдаар чанарын өндөр төвшинд танд үйлчилж байна

Манайх инженер, эмч, хуульч зэрэг төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулагчдын багийг бүрдүүлж таны орчуулгыг өндөр төвшинд шуурхай гүйцэтгэж байна.

Бид өндөр ур чадвар бүхий хамт олон, дэвшилтэт технологи бүхий техник хэрэгсэл, урт хугацааны туршид бүрэлдэн бий болсон стандарт, тогтолцоогоор дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд хамгийн дээд зэргийн үйлчилгээ хүргэдэг.

Хятад хэлний үеийн галиг

1-р хэсэг

 bрmfdtnlgkhj
abaраmafadatanalagakaha 
абапамафадатаналагакаxa 
oроmofo        
обопоmoфо        
е  me detenelegekehe 
ө  мө дөтөнөлөгөкөхө 
ibiрimi ditinili   ji
и/ыбипими дитинили   жи
 u bupumufudutunulugukuhu 
ү/убүпүмүфүдүтүнүлүгүкүxy 
ü         ju
юй      нюйлюй   жюй
aibaipaimai daitainailaigaikaihai 
айбайпаймай дайтайнайлайгайкайхай 
eibpeimeifeideiteineileigeikeihei 
эй бэйпэймэйфэйдэйтэйнэйлэйгэйкэйхэй 
ui    duitui  guikuihui 
үй/уй     дүйтүй  гүйкүйхуй 
aobaoраоmao daotaonaolaogaokaohao 
аобаопаомао даотаонаолаогаокаоxao 
ou рoumoufoudoutounoulougoukouhou 
өү/оу пөүмөүфеүдөүтөүнөүлөүгөүкөүхөү 
iu  miu diu niuliu   jiu
ю  мю дю нюлю   жю
iebiеpiemie dietienielie   jie
ебепеме детенеле   же
üe      nüelüe   jue
юе      нюэлюэ   жюэ
er            
эр             
anbanpanmanfandantannaniangankanhan 
аньбаньпаньманьфаньданьтаньнаньланьганьканьхань 
enbenpenmenfenden nen genkenhen 
эньбэньпэньмэньфэньдэнь нэнь гэньюньхэнь 
inbinpinmin   ninlin   jin
иньбиньпиньминь   ниньлинь   жинь
un    duntun lungunkunhun 
үнь    дүньтүнь лүньгүнькүньхүнь 
un           jun
юнь           жюнь
angbangpangmangfangdangtangnangianggangkanghang 
анбанпанманфандантаннанланганканхан 
engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkengheng 
өнбөнпөнмөнфөндөнтөннөнлөнгөнкөнхөн 
ingbingpingming dingtingningling   jing
инбинпинмин динтиннинлин   жин
ong    dongtongnonglonggongkonghong 
ун/үн     дунтуннунлунгүнкунхун 
ia    dia  lia   jia
я    дя  ля   жя
ianbianpianmian diantiannianlian   jian
яньбяньпяньмяиь дяньтяньняньлянь   жянь
iang      niangliang   jiang
ян      нянлян   жян
iaobiаоpiaomiao diaotiaoniaoliao   jiao
яобяопяомяо дяотяоняоляо   жяо
iong           jiong
юн           жюн
ua        guakuahua 
уа        гуакуаxya 
uai        guaikuaihuai 
уай        гуайкуайхуай 
uan    duantuannuanluanguankuanhuan 
уань    дуаньтуаньнуаньлуаньгуанькуаньхуань 
uang        guangkuanghuang 
уан        гуанкуанхуан 
uo    duotuonuoluoguokuohuo 
уо    дуотуонуолуогуокуоxyo 
üan           juan
юань           жюань

2-р хэсэг

 qxzhchshrzcsyw
a  zhachasha zacasayawa
а  жачаша зацаcaява
o          wo
о          bo
е  zhechesherezecese(ye) 
ө  жөчөшөрөзөцөсөe 
iqixi(zhi)(chi)-(shi)(ri)(zi)(ci)(si)(yi) 
и/ычишижычышырызыцысыи 
 u   zhuchushuruzucusu (wu)
ү/у  жучушypyзүцүсү y
üquxu       (yu) 
юйчюйшюй       юй 
ai  zhaichaishai zaicaisaiyaiwai
ай  жайчайшай зайцайсайвай
ei  zhei shei zeicei  wei
эй   жэй шэй зэйцэй  вэй
ui  zhuichuishuiruizuicuisui  
үй/уй   жүйчүйшүйрүйзүйцүйсүй  
ao  zhaochaoshaoraozaocaosaoyao 
ао  жаочаоmaopaoзаоцаоcaoяо 
ou  zhouchoushourouzoucousouyou 
өү/оу  жөүчөүшөүрөүзөүцөүсөүёу 
iuqiuxiu         
ючюшю         
ieqiexie         
ечеme         
üequexue       (yue) 
юечюэшюэ       юэ 
er           
эр            
an  zhanchanshanranzancansanyanwan
ань  жаньчаньшаньраньзаньцаньсаньяньвань
en  zhenchenshenrenzencensen wen
энь  жэньчэньшэньрэньзэньцэньсэнь вэнь
inqinxin       (yin) 
иньчиньшинь       инь 
un  zhunchunshunrunzun cunsun  
үнь  жүньчүньшүньрүньзүньцүньсүнь  
unqunxun       (yun) 
юньчюньшюнь       юнь 
ang  zhangchangshangrangzangcangsangyangwang
ан  жанчаншанранзанцансаняанван
eng  zhengchengshengrengzengcengseng weng
өн  жөнчөншөнрөнзөнцөнсөн вөн
ingqingxing       (ying) 
инчиншин       ин 
ong  zhongchong rongzongcongsongyong 
ун/үн   жунчун рунзунцунсунюун 
iaqiaxia         
ячяшя         
ianqianxian         
яньчяньшянь         
iangqiangxiang         
янчяншян         
iaoqiaoxiao         
яочяошяо         
iongqiongxiong         
юнчюншюн         
ua  zhuachuashua      
уа  жуачуашуа      
uai  zhuaichuaishuai      
уай  жуайчуайшуай      
uan  zhuanchuanshuanruanzuancuansuan  
уань  жуаньчуаньшуаньруаньзуаньцуаньсуань  
uang  zhuangchuangshuang      
уан  жуанчуаншуан      
uo  zhuochuoshuoruozuocuosuo  
уо  жуочуошyopyoзуоцyocyo  
üanquanxuan       yuan 
юаньчюаньшюань       юань 
 qxzhchshrzcsyw
a  zhachasha zacasayawa
а  жачаша зацаcaява
o          wo
о          bo
е  zhechesherezecese(ye) 
ө  жөчөшөрөзөцөсөe 
iqixi(zhi)(chi)-(shi)(ri)(zi)(ci)(si)(yi) 
и/ычишижычышырызыцысыи 
 u   zhuchushuruzucusu (wu)
ү/у  жучушypyзүцүсү y
üquxu       (yu) 
юйчюйшюй       юй 
ai  zhaichaishai zaicaisaiyaiwai
ай  жайчайшай зайцайсайвай
ei  zhei shei zeicei  wei
эй   жэй шэй зэйцэй  вэй
ui  zhuichuishuiruizuicuisui  
үй/уй   жүйчүйшүйрүйзүйцүйсүй  
ao  zhaochaoshaoraozaocaosaoyao 
ао  жаочаоmaopaoзаоцаоcaoяо 
ou  zhouchoushourouzoucousouyou 
өү/оу  жөүчөүшөүрөүзөүцөүсөүёу 
iuqiuxiu         
ючюшю         
ieqiexie         
ечеme         
üequexue       (yue) 
юечюэшюэ       юэ 
er           
эр            
an  zhanchanshanranzancansanyanwan
ань  жаньчаньшаньраньзаньцаньсаньяньвань
en  zhenchenshenrenzencensen wen
энь  жэньчэньшэньрэньзэньцэньсэнь вэнь
inqinxin       (yin) 
иньчиньшинь       инь 
un  zhunchunshunrunzun cunsun  
үнь  жүньчүньшүньрүньзүньцүньсүнь  
unqunxun       (yun) 
юньчюньшюнь       юнь 
ang  zhangchangshangrangzangcangsangyangwang
ан  жанчаншанранзанцансаняанван
eng  zhengchengshengrengzengcengseng weng
өн  жөнчөншөнрөнзөнцөнсөн вөн
ingqingxing       (ying) 
инчиншин       ин 
ong  zhongchong rongzongcongsongyong 
ун/үн   жунчун рунзунцунсунюун 
iaqiaxia         
ячяшя         
ianqianxian         
яньчяньшянь         
iangqiangxiang         
янчяншян         
iaoqiaoxiao         
яочяошяо         
iongqiongxiong         
юнчюншюн         
ua  zhuachuashua      
уа  жуачуашуа      
uai  zhuaichuaishuai      
уай  жуайчуайшуай      
uan  zhuanchuanshuanruanzuancuansuan  
уань  жуаньчуаньшуаньруаньзуаньцуаньсуань  
uang  zhuangchuangshuang      
уан  жуанчуаншуан      
uo  zhuochuoshuoruozuocuosuo  
уо  жуочуошyopyoзуоцyocyo  
üanquanxuan       yuan 
юаньчюаньшюань       юань 

Хятад хэлний үеийн галиг

1-р хэсэг

 bрmfdtnlgkhj
abaраmafadatanalagakaha 
абапамафадатаналагакаxa 
oроmofo        
обопоmoфо        
е  me detenelegekehe 
ө  мө дөтөнөлөгөкөхө 
ibiрimi ditinili   ji
и/ыбипими дитинили   жи
 u bupumufudutunulugukuhu 
ү/убүпүмүфүдүтүнүлүгүкүxy 
ü         ju
юй      нюйлюй   жюй
aibaipaimai daitainailaigaikaihai 
айбайпаймай дайтайнайлайгайкайхай 
eibpeimeifeideiteineileigeikeihei 
эй бэйпэймэйфэйдэйтэйнэйлэйгэйкэйхэй 
ui    duitui  guikuihui 
үй/уй     дүйтүй  гүйкүйхуй 
aobaoраоmao daotaonaolaogaokaohao 
аобаопаомао даотаонаолаогаокаоxao 
ou рoumoufoudoutounoulougoukouhou 
өү/оу пөүмөүфеүдөүтөүнөүлөүгөүкөүхөү 
iu  miu diu niuliu   jiu
ю  мю дю нюлю   жю
iebiеpiemie dietienielie   jie
ебепеме детенеле   же
üe      nüelüe   jue
юе      нюэлюэ   жюэ
er            
эр             
anbanpanmanfandantannaniangankanhan 
аньбаньпаньманьфаньданьтаньнаньланьганьканьхань 
enbenpenmenfenden nen genkenhen 
эньбэньпэньмэньфэньдэнь нэнь гэньюньхэнь 
inbinpinmin   ninlin   jin
иньбиньпиньминь   ниньлинь   жинь
un    duntun lungunkunhun 
үнь    дүньтүнь лүньгүнькүньхүнь 
un           jun
юнь           жюнь
angbangpangmangfangdangtangnangianggangkanghang 
анбанпанманфандантаннанланганканхан 
engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkengheng 
өнбөнпөнмөнфөндөнтөннөнлөнгөнкөнхөн 
ingbingpingming dingtingningling   jing
инбинпинмин динтиннинлин   жин
ong    dongtongnonglonggongkonghong 
ун/үн     дунтуннунлунгүнкунхун 
ia    dia  lia   jia
я    дя  ля   жя
ianbianpianmian diantiannianlian   jian
яньбяньпяньмяиь дяньтяньняньлянь   жянь
iang      niangliang   jiang
ян      нянлян   жян
iaobiаоpiaomiao diaotiaoniaoliao   jiao
яобяопяомяо дяотяоняоляо   жяо
iong           jiong
юн           жюн
ua        guakuahua 
уа        гуакуаxya 
uai        guaikuaihuai 
уай        гуайкуайхуай 
uan    duantuannuanluanguankuanhuan 
уань    дуаньтуаньнуаньлуаньгуанькуаньхуань 
uang        guangkuanghuang 
уан        гуанкуанхуан 
uo    duotuonuoluoguokuohuo 
уо    дуотуонуолуогуокуоxyo 
üan           juan
юань           жюань

2-р хэсэг

 qxzhchshrzcsyw
a  zhachasha zacasayawa
а  жачаша зацаcaява
o          wo
о          bo
е  zhechesherezecese(ye) 
ө  жөчөшөрөзөцөсөe 
iqixi(zhi)(chi)-(shi)(ri)(zi)(ci)(si)(yi) 
и/ычишижычышырызыцысыи 
 u   zhuchushuruzucusu (wu)
ү/у  жучушypyзүцүсү y
üquxu       (yu) 
юйчюйшюй       юй 
ai  zhaichaishai zaicaisaiyaiwai
ай  жайчайшай зайцайсайвай
ei  zhei shei zeicei  wei
эй   жэй шэй зэйцэй  вэй
ui  zhuichuishuiruizuicuisui  
үй/уй   жүйчүйшүйрүйзүйцүйсүй  
ao  zhaochaoshaoraozaocaosaoyao 
ао  жаочаоmaopaoзаоцаоcaoяо 
ou  zhouchoushourouzoucousouyou 
өү/оу  жөүчөүшөүрөүзөүцөүсөүёу 
iuqiuxiu         
ючюшю         
ieqiexie         
ечеme         
üequexue       (yue) 
юечюэшюэ       юэ 
er           
эр            
an  zhanchanshanranzancansanyanwan
ань  жаньчаньшаньраньзаньцаньсаньяньвань
en  zhenchenshenrenzencensen wen
энь  жэньчэньшэньрэньзэньцэньсэнь вэнь
inqinxin       (yin) 
иньчиньшинь       инь 
un  zhunchunshunrunzun cunsun  
үнь  жүньчүньшүньрүньзүньцүньсүнь  
unqunxun       (yun) 
юньчюньшюнь       юнь 
ang  zhangchangshangrangzangcangsangyangwang
ан  жанчаншанранзанцансаняанван
eng  zhengchengshengrengzengcengseng weng
өн  жөнчөншөнрөнзөнцөнсөн вөн
ingqingxing       (ying) 
инчиншин       ин 
ong  zhongchong rongzongcongsongyong 
ун/үн   жунчун рунзунцунсунюун 
iaqiaxia         
ячяшя         
ianqianxian         
яньчяньшянь         
iangqiangxiang         
янчяншян         
iaoqiaoxiao         
яочяошяо         
iongqiongxiong         
юнчюншюн         
ua  zhuachuashua      
уа  жуачуашуа      
uai  zhuaichuaishuai      
уай  жуайчуайшуай      
uan  zhuanchuanshuanruanzuancuansuan  
уань  жуаньчуаньшуаньруаньзуаньцуаньсуань  
uang  zhuangchuangshuang      
уан  жуанчуаншуан      
uo  zhuochuoshuoruozuocuosuo  
уо  жуочуошyopyoзуоцyocyo  
üanquanxuan       yuan 
юаньчюаньшюань       юань